University of Zakho

Adress: 
University of Zakho
Zakho International Road, Duhok, Kurdistan Region-Iraq, Kurdistan Region
PO Box 12
Zakho PO BOX 12
Iraq